नेपालको प्रशासनिक विभाजन

नेपालको भूभाग ७ प्रदेश, १४ अञ्चल र ७७ जिल्लाहरूमा, २१७ नगरपालिका तथा ३१५७ गाविस मा वर्गीकृत छ।

नेपालको प्रसाशानिक विभाजन सहितको नक्सा

पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रसम्पादन

पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रअञ्चल र १६ जिल्लाहरूमा वर्गिकरण गरिएको छ।

मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्रसम्पादन

मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्रअञ्चल र १९ जिल्लाहरूमा वर्गिकरण गरिएको छ।

पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रसम्पादन

पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रअञ्चल र १६ जिल्लाहरूमा वर्गिकरण गरिएको छ।

मध्य-पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रसम्पादन

मध्य-पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रअञ्चल र १५ जिल्लाहरूमा वर्गिकरण गरिएको छ।

सुदूर-पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रसम्पादन

सुदूर-पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रअञ्चल र ९ जिल्लाहरूमा वर्गिकरण गरिएको छ।