लेख सुधार सम्पादनथन
सन् २०२० (वि.सं. २०७७)
नतिजा
प्रतियोगिता तथ्याङ्क
सुधारिएका लेखहरू
सुधार सम्पन्न लेखहरू
सहभागीहरू
प्रयोगकर्ता सहभागीहरू
पुरस्कार
पुरस्कार

निर्देशन चिह्नहरू सम्पादन गर्नुहोस्

चिह्न विवरण
# शिघ्र मेट्न नामाङ्कित लेख थियो
  शब्द सामग्री अपुग
  सन्दर्भ सामग्री अपुग
= पहिले रहेको सामग्री स्तरहीन
🛠 सम्भावित यान्त्रिक अनुवाद सामग्री

वि.सं. २०७७ असोज १ गतेदेखि वि.सं. २०७७ असोज ३० गतेसम्मको तथ्याङ्क विवरण सम्पादन गर्नुहोस्

क्र.सं. लेख योगदानकर्ता लेख निर्माण मिति फाउन्टेन उपकरणमा
जोडिएको मिति
पहिले रहेको
शब्द सङ्ख्या
थप गरिएको
शब्द सङ्ख्या
हाल लेखमा जम्मा
शब्द सङ्ख्या
सन्दर्भ सामग्री शीमे चिनो सम्भावित
यान्त्रिक अनुवाद
निर्णायक समूह
टिप्पणी अङ्क
एमटिएस इन्डिया CapricornxPisces २०१०-१०-०९ २०२०-०९-१७ ४३४ ४३४ १४ #  Y १५
द जङ्गल बुक (१९६७ चलचित्र) CapricornxPisces २०११-०७-३१ २०२०-०९-१७ १७ ४१६३ ४१८० ८१  Y ४०
अन्धाधुन Saroj Uprety २०१९-१०-२८ २०२०-०९-१७ ११ १०३४ १०४५ ११  Y ४०
आयुष्मान खुराना Saroj Uprety २०१५-१०-२७ २०२०-०९-१७ २७ ५५० ५७७ १८  Y २०
श्रद्धा कपूर Saroj Uprety २०१४-१२-२६ २०२०-०९-१७ ५३ २३० २८३ १८  Y १०
ज्याकलिन फर्नान्डिज Saroj Uprety २०१५-०२-२५ २०२०-०९-१७ ५५ २३० २८५  Y १०
स्कार्लेट जोहानसन Saroj Uprety २०१५-१०-०३ २०२०-०९-१७ ४८ ५५० ५९८ १७  Y २०
बागी (२०१६ चलचित्र) Saroj Uprety २०१६-०८-१९ २०२०-०९-१७ २४ १०३१ १०५५ १७  Y ४०
द प्रेस्टिज (चलचित्र) Saroj Uprety २०१९-१०-२८ २०२०-०९-१७ ३२४ ३२६ १२  Y १०
१० तरुवा Biplab Anand २०१०-०८-३० २०२०-०९-१७ ० = २१४ २१४  Y १०
११ आलिया भट्ट DFantastic4Ever २०१३-०४-२१ २०२०-०९-१७ २५४ ३२७ ५८१ ३१  Y १०
१२ राजकुमार राव Saroj Uprety २०१५-१०-०७ २०२०-०९-१८ २६ २५२ २७८  Y १०
१३ नटाली पोर्टम्यान Saroj Uprety २०१५-१०-०५ २०२०-०९-१८ २३ २६१ २८४  Y १०
१४ सलोनी असवानी IamTrendsetter २०१७-१०-०४ २०२०-०९-१८ २९ २५१ २८० १३  Y १०
१५ भूमि पेडनेकर Saroj Uprety २०१६-०९-१७ २०२०-०९-१८ १३ २४९ २६२  Y १०
१६ ब्रुक टेलर CapricornxPisces २०१४-१०-२८ २०२०-०९-१८ ५४ ६४१ ६९५ १०  Y २०
१७ गधा Nirmal Dulal २०१०-०७-२५ २०२०-०९-१८ १९७   २०५ #
१८ क्रिस्टियन बेल Saroj Uprety २०१५-१०-३० २०२०-०९-१८ २७ ५३७ ५६४ १६  Y २०
१९ ह्यु ज्याकम्यान Saroj Uprety २०१४-१०-१० २०२०-०९-१८ २६ ३२८ ३५४  Y १०
२० एनटी रामा राव जुनियर Saroj Uprety २०१५-०१-०८ २०२०-०९-१८ २६ २३६ २६२  Y १०
२१ एकसिङ्गे गैँडा Biplab Anand २०१३-१०-२८ २०२०-०९-१८ ७९ २०९ २८८  Y १०
२२ जनकपुर उपमहानगरपालिका DFantastic4Ever २००७-०९-२९ २०२०-०९-१८ ५५२ १०८   ६६० ११  N
२३ महेश बाबु DFantastic4Ever २०१४-११-३० २०२०-०९-१८ १८५ ८६   २७१ १३  N
२४ राम चरण Saroj Uprety २०१५-०२-२५ २०२०-०९-१८ २३ २१६ २३९  Y १०
२५ बेला थोर्न Saroj Uprety २०१५-१०-३० २०२०-०९-१८ २८ २३९ २६७ १८  Y १०
२६ पेनेलोपे क्रुज Saroj Uprety २०१५-०४-२८ २०२०-०९-१९ १२४ २४० ३६४  Y १०
२७ द गुड प्लेस CapricornxPisces २०२०-०७-१८ २०२०-०९-१९ २५६८ ३०   २५९८ ४४  N
२८ शिवशङ्कर मानन्धर CapricornxPisces २०१०-०७-२६ २०२०-०९-१९ ७६७   ७७२  N
२९ पप स्मोक CapricornxPisces २०२०-०८-१३ २०२०-०९-१९ १०५७   १०५७ ४५  N
३० आमा (चलचित्र) CapricornxPisces २०११-१२-१६ २०२०-०९-१९ ६६५   ६६९ ११  N
३१ इरफान खान CapricornxPisces २०१६-१०-०९ २०२०-०९-१९ १७९३   १७९५ ९०  N
३२ पान सिंह तोमर CapricornxPisces २०२०-०९-०८ २०२०-०९-१९ ७१५   ७१७ १०  N
३३ मिनिसोटा Learnerktm २०१०-१२-२२ २०२०-०९-१९ २७७ २८३  Y १०
३४ रेबेक्का हल Saroj Uprety २०१५-१०-१६ २०२०-०९-२० ३१ २५४ २८५  Y १०
३५ अजय देवगन Saroj Uprety २०१३-१२-३१ २०२०-०९-२० ४० २३६ २७६ १२  Y १०
३६ बज्जिका CapricornxPisces २०१०-०७-१७ २०२०-०९-२० १०० २७५ ३७५ १०  Y १०
३७ कर्कलो Biplab Anand २०११-०३-०७ २०२०-०९-२० १५ २३९ २५४  Y १०
३८ शेरबहादुर थापा Biplab Anand २०१३-१२-०५ २०२०-०९-२० ८२ २०५ २८७  Y १०
३९ रूप्से झरना Biplab Anand २०११-१०-१९ २०२०-०९-२० ३८ १७४   २१२  N
४० एस्लिन ब्रुक IamTrendsetter २०१२-०४-२५ २०२०-०९-२० १२२ ३०८ ४३० १४  Y १०
४१ टमेका बट IamTrendsetter २०१२-०४-१८ २०२०-०९-२० ३७ ५५२ ५८९ १८  Y २०
४२ लिली जेम्स Its DF २०२०-०७-३० २०२०-०९-२० ७४ १७३   २४७ १६ 🛠  N
४३ कुणाल कोहली Its DF २०१६-१०-०१४ २०२०-०९-२० २१ २०४ २२५ 🛠  N
४४ बिपासा बसु Its DF २०१३-०४-२१ २०२०-०९-२० ४७ १९०   २३७ १३ 🛠  N
४५ अनुष्का शेट्टी Saroj Uprety २०१५-०३-१४ २०२०-०९-२१ २२ २५९ २८१ ११  Y १०
४६ सामन्था अक्किनेनी Saroj Uprety २०१५-०७-१२ २०२०-०९-२१ ३९ २६४ ३०३ ११  Y १०
४७ के.सी. अन्डरकभर CapricornxPisces २०२०-०६-२५ २०२०-०९-२१ ५६ ९१५ ९७१ १६  Y २०
४८ मिथिला Biplab Anand २०१०-०४-०८ २०२०-०९-२१ ६२ ३५७ ४१९ ११  Y १०
४९ चामल Biplab Anand २०१०-०७-०८ २०२०-०९-२१ २३ २३८ २६१  Y १०
५० भात Biplab Anand २०१०-०७-०८ २०२०-०९-२१ २१६ २२३  Y १०
५१ खिचडी Biplab Anand २०१९-०१-१६ २०२०-०९-२१ ३६ २२२ २५८  Y १०
५२ साधु Biplab Anand २०१२-०३-०६ २०२०-०९-२१ ११ २६३ २७४ #  Y १५
५३ आसा अकिरा IamTrendsetter २०१२-०६-२५ २०२०-०९-२१ १५६ ८१० ९६६  Y २०
५४ जुलिया एलेक्जेन्ड्राट IamTrendsetter २०१२-०५-०७ २०२०-०९-२१ ७३ ४५५ ५२८  Y १०
५५ एलेक्सिस अमोरे IamTrendsetter २०१२-०७-०४ २०२०-०९-२१ १५ २९७ ३१२  Y १०
५६ ब्रिट्यानी एन्ड्र्यू IamTrendsetter २०१२-०७-०८ २०२०-०९-२१ ९७ २२१ ३१८  Y १०
५७ मदर (उपन्यास) Learnerktm २०१२-०९-१३ २०२०-०९-२१ १३ ३०३ ३१६  Y १०
५८ फलाम Nirmaljoshi २०१०-०७-१३ २०२०-०९-२१ ६८ १७४   २४२  N
५९ चट्याङ मास्टर Nirmaljoshi २०१२-०१-३१ २०२०-०९-२१ १० २८३ २९३ १३  Y १०
६० सिमेन्ट Nirmaljoshi २०१४-०२-२५ २०२०-०९-२१ २३४ ४७   २८१  N
६१ युफोरिया (अमेरिकी टिभी शृङ्खला) Saroj Uprety २०२०-०६-२६ २०२०-०९-२२ ६२ १२९४ १३५६ ५०  Y ४०
६२ बाँस Biplab Anand २००७-०७-०४ २०२०-०९-२२ ६९ १५७   २२६  N
६३ रेसम Learnerktm २०१२-०१-३१ २०२०-०९-२२ १४ ३४२ ३५६  Y १०
६४ अनसन IamTrendsetter २०२०-०८-०२ २०२०-०९-२२ १६४ ३३४ ४९८ #  Y १५
६५ टर्बाइन Nirmaljoshi २०१८-०४-१८ २०२०-०९-२२ १३६ ३२९ ४६५  Y १०
६६ भीमदर्शन रोका Nirmaljoshi २०१६-०१-०६ २०२०-०९-२२ ३५ ३०० ३३५  Y १०
६७ प्रेम रतन धन पायो (२०१५ चलचित्र) Its DF २०१६-१०-०३ २०२०-०९-२२ ९० ४१० ५०० १० 🛠  N
६८ बाहुबली २: द कन्क्लुजन Its DF २०१६-०९-०४ २०२०-०९-२२ ९६ ९९० १०८६ 🛠  N
६९ पीके (चलचित्र) Its DF २०१५-०१-१८ २०२०-०९-२२ ११५ ३४५ ४६० १८ 🛠  N
७० बद्रीनाथ की दुल्हनिया Its DF २०१७-०३-२३ २०२०-०९-२२ १८४ ३२० ५०४ १५ 🛠  N
७१ नानी (अभिनेता) Saroj Uprety २०१७-१०-०२ २०२०-०९-२३ २८ २५५ २८३  Y १०
७२ रितेश देशमुख Its DF २०१४-०१-०५ २०२०-०९-२३ ४९ २१३ २६२ १२ 🛠  N
७३ अभिषेक बच्चन Its DF २०१३-१२-०८ २०२०-०९-२३ ६० ४४० ५०० १७ 🛠  N
७४ डढेलो Biplab Anand २०१३-०१-२० २०२०-०९-२३ १० २२८ २३८ #  Y १५
७५ बलिउड Saroj Uprety २०१०-०७-२१ २०२०-०९-२४ ३९ २४० २७९ २२  Y १०
७६ बाबासाहेब आम्बेडकर CapricornxPisces २०१२-०४-१५ २०२०-०९-२४ १३१३   १३१३ १६  N
७७ श्रेया घोषाल Its DF २०१५-०२-२१ २०२०-०९-२४ १२० ४८१ ६०१ १८  Y १०
७८ अक्किनेनी नागार्जुन Its DF २०१७-०७-२३ २०२०-०९-२४ ३३ ३४३ ३७८ १२ 🛠  N
७९ अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय Nirajan pant २०१२-१०-०७ २०२०-०९-२४ ० = २७६ २७६ १५  Y १०
८० जर्सी गाई Nirmaljoshi २०२०-०८-२३ २०२०-०९-२४ ५६ १९०   २४७  N
८१ टम एन्ड जेरी Nirmaljoshi २०१९-०९-२० २०२०-०९-२४ ६७ २३५ ३०२  Y १०
८२ हलिउड Saroj Uprety २०१३-१०-२३ २०२०-०९-२५ २३ २३५ २५८ १०  Y १०
८३ मिन्स्क Biplab Anand २०१४-११-०५ २०२०-०९-२५ २३१ २३६ #  Y १५
८४ युवा अवस्था Biplab Anand २०१५-०९-१६ २०२०-०९-२५ २९१ २९१ ११ #  Y १५
८५ सलमान खान Its DF २०१३-१२-०८ २०२०-०९-२५ ८१ २४३ ३२४ २५ 🛠  N
८६ वरुण धवन Its DF २०१४-१२-२५ २०२०-०९-२५ ३५ ३२४ ३५९ १३ 🛠  N
८७ लाश IamTrendsetter २०१२-०३-२९ २०२०-०९-२५ २९२ २९८ #  Y १५
८८ सिक्किमी भाषा Nirajan pant २०१०-०७-०५ २०२०-०९-२५ ३४५ ३५१ #  Y १५
८९ क्लियोपेट्रा सातौँ Nirmal Dulal २०११-०६-१९ २०२०-०९-२५ २३ २४८ २७१  Y १०
९० चन्द्र नहर Biplab Anand २०१८-०६-०२ २०२०-०९-२६ ६१ २०२ २६३  Y १०
९१ शम्भुनाथ मन्दिर Biplab Anand २०१६-०१-१६ २०२०-०९-२६ १०१ २०४ ३०५ ११  Y १०
९२ किम्बु Learnerktm २०१२-०४-०१ २०२०-०९-२६ १० ५९० ६०० १०  Y २०
९३ भर्सेलिज सन्धि Learnerktm २०१८-०४-११ २०२०-०९-२६ १२१७ २०६ १४२३  Y १०
९४ वासिङ्टन, डी.सी. Learnerktm २०१४-११-०५ २०२०-०९-२६ २७४ २८३ #  Y १५
९५ कपिल शर्मा Its DF २०१६-०७-३० २०२०-०९-२६ ८४ १७०   २५४ १३  N
९६ अक्षय कुमार Its DF २०१२-०७-१९ २०२०-०९-२६ ६८ १९५   २६३ १६ 🛠  N
९७ अखिल अक्किनेनी Its DF २०१७-०७-२४ २०२०-०९-२६ २० १९५   २१५ १३ 🛠  N
९८ मोरक्को IamTrendsetter २००६-०४-२३ २०२०-०९-२६ १४ २८६ ३०० १० #  Y १५
९९ स्वस्तिमा खड्का Saroj Uprety २०१६-०७-०७ २०२०-०९-२७ ३६ २२७ २६३  Y १०
१०० ब्रह्मानन्दम Saroj Uprety २०१५-१०-१२ २०२०-०९-२७ २९ ३३१ ३६० १७  Y १०
१०१ पद्म श्री Biplab Anand २०१५-०३-०२ २०२०-०९-२७ १२० २६९ ३८९ १४  Y १०
१०२ अङ्गुर Learnerktm २०११-०३-०४ २०२०-०९-२७ ५६ २८५ ३४१  Y १०
१०३ श्रिया सरन Learnerktm २०१५-०७-१२ २०२०-०९-२७ ३२४ ३२४  Y १०
१०४ फेसबुक Its DF २०१०-०२-१८ २०२०-०९-२७ ७८१ १७४   ९५५ ४७ 🛠  N
१०५ इन्स्टाग्राम Its DF २०१८-०६-१२ २०२०-०९-२७ २७९ ९६७ १२४६ २६ 🛠  N
१०६ ट्विटर Its DF २०१२-०२-०५ २०२०-०९-२७ १०६ ९९३ १०९९ ३५ 🛠  N
१०७ राष्ट्रभाषा Biplab Anand २००६-०२-२० २०२०-०९-२८ १० २६१ २७१ #  Y १५
१०८ अ ब्रिफ हिस्ट्री अफ टाइम Learnerktm २०१२-०१-०५ २०२०-०९-२८ २३ १०७० १०९३ १०  Y ४०
१०९ भक्तपुर दरबार क्षेत्र Biplab Anand २०११-०५-०६ २०२०-०९-२९ ७५ २०० २७५  Y १०
११० निक्की बेन्ज Big Hero २०१२-०७-२४ २०२०-०९-२९ १४ २८५ २९९  Y १०
१११ भोड्का Biplab Anand २०११-०९-१४ २०२०-०९-३० २५९ २६५ १०  Y १०
११२ तबला Biplab Anand २००७-०२-१४ २०२०-०९-३० ० = ३४६ ३४६  Y १०
११३ होलस्टाइन गाई Biplab Anand २०१०-०६-२४ २०२०-१०-०१ २३३ २३९  Y १०
११४ मेघना Biplab Anand २०१०-०७-१३ २०२०-१०-०१ २६७ २७३ #  Y १५
११५ रुमाल Biplab Anand २०१२-११-२७ २०२०-१०-०१ १० २०३ २१३ #  Y १५
११६ इन्द्रावती नदी, नेपाल Biplab Anand २००९-१२-२३ २०२०-१०-०२ २४ १९१ २१५ #  Y १५
११७ सारी Biplab Anand २०१३-०४-०२ २०२०-१०-०२ ५७ २४० २९७ १०  Y १०
११८ लेहेङ्गा चोली Biplab Anand २०१३-०४-०२ २०२०-१०-०२ ८२ १४७   २२९  N
११९ साबरमती आश्रम Biplab Anand २०१०-०८-२७ २०२०-१०-०२ ४२० ४२९ #  Y १५
१२० द.आ. विधेयक CapricornxPisces २०११-११-१५ २०२०-१०-०२ १६७१ ४१६ २०८७    Y १०
१२१ नुसरत भरुचा Saroj Uprety २०१९-०६-२० २०२०-१०-०३ ५२ ४०४ ४५६  Y १०
१२२ अश्लेशा नक्षत्र IamTrendsetter २०१०-०७-२१ २०२०-१०-०३ २५६ २६० #  Y १५
१२३ अश्विनी नक्षत्र IamTrendsetter २०१०-०७-२१ २०२०-१०-०३ २५२ २५६ #  Y १५
१२४ टुन टुन CapricornxPisces २०१६-०२-२५ २०२०-१०-०४ १११ ६७६ ७८७ १०  Y २०
१२५ बान्तवा भाषा Biplab Anand २०१२-०३-२० २०२०-१०-०४ १२ ३८६ ३९८  Y १०
१२६ ओके जानु Saroj Uprety २०१६-०९-१३ २०२०-१०-०५ ४४ २८८ ३३२  Y १०
१२७ ए दिल है मुश्किल Saroj Uprety २०१६-०९-१२ २०२०-१०-०५ ५४ २९४ ३४८ ११  Y १०
१२८ आशिकी २ Saroj Uprety २०१६-१०-०२ २०२०-१०-०५ ६६ १०४२ ११०८ १३  Y ४०
१२९ ओकल्यान्ड, क्यालिफोर्निया IamTrendsetter २०१०-०६-१५ २०२०-१०-०५ २४ ४०७ ४३१ १८  Y १०
१३० जीवाश्म विज्ञान Biplab Anand २०११-०५-१५ २०२०-१०-०५ २२९ २३६ #  Y १५
१३१ बोडो भाषा Biplab Anand २०१०-१०-२३ २०२०-१०-०५ १८९   १९८ #
१३२ एके फजलुल हक हिमाल सुबेदी २०२०-०८-०३ २०२०-१०-०५ १६६ ८९३ १०५९ १०  Y २०
१३३ कन्याकुमारी IamTrendsetter २०११-१२-२३ २०२०-१०-०६ २५६ २६३  Y १०
१३४ कनकपुरा IamTrendsetter २०११-१२-२३ २०२०-१०-०६ ११ २३० २४१  Y १०
१३५ अन्तरिक्ष IamTrendsetter २०१०-०८-०६ २०२०-१०-०६ ३७ ३४४ ३८१  Y १०
१३६ अमृता आचार्य Biplab Anand २०१४-०२-२७ २०२०-१०-०६ ६४ ४३८ ५०२ २५  Y १०
१३७ जुआन माटा हिमाल सुबेदी २०१८-१०-२२ २०२०-१०-०६ ३७ ११२२ ११५९ ११  Y ४०
१३८ रेन्डी ओर्टन हिमाल सुबेदी २०१८-१०-३० २०२०-१०-०६ ४७ १०९७ ११४४ ४२  Y ४०
१३९ जेम्स मिल्नर हिमाल सुबेदी २०१८-१०-१७ २०२०-१०-०६ ३६ ११३० ११६६ ३०  Y ४०
१४० फिल जोन्स हिमाल सुबेदी २०१८-१०-२१ २०२०-१०-०६ ३७ ११३० ११६७ ४७  Y ४०
१४१ एरिक लामेला हिमाल सुबेदी २०१८-१०-१९ २०२०-१०-०६ ३६ १३०४ १३४० ४८  Y ४०
१४२ स्याम भोक्स हिमाल सुबेदी २०१८-१०-१८ २०२०-१०-०६ ३५ १०६९ ११०४ २९  Y ४०
१४३ रोज बार्क्ले हिमाल सुबेदी २०१८-१०-२२ २०२०-१०-०६ ३२ १११५ ११४७ ५७  Y ४०
१४४ जो गोमेज हिमाल सुबेदी २०१८-१०-१७ २०२०-१०-०६ ३६ ११०५ ११४१ ४६  Y ४०
१४५ एरिक डायर हिमाल सुबेदी २०१८-०९-२१ २०२०-१०-०६ ५३ १०९७ ११५० ४३  Y ४०
१४६ मार्कस र्‍यासफोर्ड हिमाल सुबेदी २०१८-१०-२१ २०२०-१०-०६ ३७ ११२४ ११६१ ३१  Y ४०
१४७ ग्याब्रियर जोजुज हिमाल सुबेदी २०१८-१०-२३ २०२०-१०-०६ ३७ १११४ ११५१ ३५  Y ४०
१४८ चट्टोग्राम विश्वविद्यालय हिमाल सुबेदी २०२०-०९-०६ २०२०-१०-०६ २६ १०२७ १०५३ १०  Y ४०
१४९ कर्ट एङ्गल हिमाल सुबेदी २०१८-०९-१५ २०२०-१०-०६ ३७ ११८४ १२२१ २५  Y ४०
१५० म्याट हार्डि हिमाल सुबेदी २०१८-१०-२९ २०२०-१०-०६ ४२ १२२६ १२६८ ४४  Y ४०
१५१ ब्रि बेला हिमाल सुबेदी २०१८-०९-१५ २०२०-१०-०६ ६४ १०४७ ११११ ४१  Y ४०
१५२ जोर्डन पिकफोर्ड हिमाल सुबेदी २०१८-१०-२८ २०२०-१०-०६ ३२ १०४१ १०७३ ४६  Y ४०
१५३ बिग शो हिमाल सुबेदी २०१८-१०-३० २०२०-१०-०६ ४६ १०१६ १०६२ ३०  Y ४०
१५४ जेफ हार्डि हिमाल सुबेदी २०१८-१०-२९ २०२०-१०-०६ ४७ १०२४ १०७१ ४४  Y ४०
१५५ एरन गनरसन हिमाल सुबेदी २०१८-०९-२१ २०२०-१०-०६ ४४ ११५० ११९४ ५३  Y ४०
१५६ काजिमिरो हिमाल सुबेदी २०१८-०९-१९ २०२०-१०-०६ ४१ ११०४ ११४५ ४४  Y ४०
१५७ बर्नाडो सिल्भा हिमाल सुबेदी २०१८-१०-२२ २०२०-१०-०६ ३३ १३६७ १४०० ५४  Y ४०
१५८ लुकास मौरा हिमाल सुबेदी २०१८-०९-१९ २०२०-१०-०६ २५३ ११९९ १४५२ ४३  Y ४०
१५९ ड्यानी रोज हिमाल सुबेदी २०१८-१०-१९ २०२०-१०-०६ ३५ ११५४ ११८९ ५४  Y ४०
१६० एक्सेल विसेल हिमाल सुबेदी २०१८-१०-१६ २०२०-१०-०६ ६४ ११९१ १२५५ ४०  Y ४०
१६१ आदित्य रोय कपूर Saroj Uprety २०१४-०१-०३ २०२०-१०-०७ २५ २२९ २५४  Y १०
१६२ रणदीप हुड्डा Saroj Uprety २०१६-१०-०४ २०२०-१०-०७ १९ २५१ २७०  Y १०
१६३ रोमानिया IamTrendsetter २००६-०४-२३ २०२०-१०-०७ ५०८ ५१३ #  Y २५
१६४ भोडाफोन IamTrendsetter २०१०-१०-०९ २०२०-१०-०७ ३९१ ३९१ #  Y १५
१६५ लिजा एन पर्वत सुबेदी २०१८-०८-२४ २०२०-१०-०७ ४४ १३५७ १४०१ ५४  Y ४०
१६६ शन मिन्डेज पर्वत सुबेदी २०१८-०९-०१ २०२०-१०-०७ ९४ १३६८ १४६२ २८  Y ४०
१६७ नेटफ्लिक्स पर्वत सुबेदी २०२०-०८-३० २०२०-१०-०७ २५ ११६९ ११९४ ३५  Y ४०
१६८ द चेनस्मोकर्स पर्वत सुबेदी २०१८-०८-३० २०२०-१०-०७ ७० १०८७ ११५७ २३  Y ४०
१६९ बिलबोर्ड (पत्रिका) पर्वत सुबेदी २०१९-०१-२३ २०२०-१०-०७ ८१ ११२२ १२०३ १६  Y ४०
१७० प्युडिपाई पर्वत सुबेदी २०२०-०९-०७ २०२०-१०-०७ ४९ १३७१ १४२० २१  Y ४०
१७१ विकियात्रा पर्वत सुबेदी २०१८-०८-११ २०२०-१०-०७ ३९ १०३४ १०७३ २५  Y ४०
१७२ चार्लि पथ पर्वत सुबेदी २०१८-०९-०१ २०२०-१०-०७ ३८ १०४० १०७८ ३५  Y ४०
१७३ विकिसमाचार पर्वत सुबेदी २०१८-०८-१२ २०२०-१०-०७ ४९ १०३५ १०८४ २५  Y ४०
१७४ इक्वेडर राष्ट्रिय फुटबल टोली पर्वत सुबेदी २०१८-०९-२५ २०२०-१०-०७ २७ ९९८ १०२५ १८  Y २०
१७५ आलेक्सान्दर मित्रोभिच पर्वत सुबेदी २०१८-०९-१० २०२०-१०-०७ ३६ ११३२ ११६८ ३८  Y ४०
१७६ इक्वेडर IamTrendsetter २००७-११-२३ २०२०-१०-०८ ६५ २०३ २६८ ११  Y १०
१७७ डिएगो गोडिन पर्वत सुबेदी २०१८-०८-१५ २०२०-१०-०८ ४४ ११०६ ११५० ५३  Y ४०
१७८ रिहाना पर्वत सुबेदी २०१३-१०-२० २०२०-१०-०८ १०१ १०९९ १२०० ३०  Y ४०
१७९ जुलिया माइकल्स पर्वत सुबेदी २०१८-१०-१५ २०२०-१०-०८ १३५ १०६२ ११९७ ४०  Y ४०
१८० बिबी रेक्सा पर्वत सुबेदी २०१८-०९-०१ २०२०-१०-०८ ९५ ११३१ १२२६ ४९  Y ४०
१८१ ट्वान्टि वान पाइलट्स पर्वत सुबेदी २०१८-०९-०७ २०२०-१०-०८ ६९ १०१८ १०८७ ३९  Y ४०
१८२ कोपा अमेरिका पर्वत सुबेदी २०१८-०९-२५ २०२०-१०-०८ ७२ ११५४ १२२६ १४  Y ४०
१८३ नाचो पर्वत सुबेदी २०१८-०८-१५ २०२०-१०-०८ ३६ १०९५ ११३१ ४४  Y ४०
१८४ द कोका-कोला कम्पनी पर्वत सुबेदी २०१८-०७-२५ २०२०-१०-०८ ३७ १०५९ १०९६ २९  Y ४०
१८५ फिफा महिला विश्वकप पर्वत सुबेदी २०१८-१०-१७ २०२०-१०-०८ ५४ १०३४ १०८८ २३  Y ४०
१८६ उपवास IamTrendsetter २०१०-०८-२८ २०२०-१०-०९ १४ ६४९ ६६३  Y २०
१८७ २ रुपैयाँ IamTrendsetter २०१७-१०-०४ २०२०-१०-१० ७६ ६०४ ६८०  Y २०
१८८ कियारा आडवाणी Saroj Uprety २०१६-१०-२४ २०२०-१०-१० ६५ २४४ ३०९ १८  Y १०
१८९ दिशा पटानी Saroj Uprety २०१६-१०-०८ २०२०-१०-१० ४३ २११ २५४ १४  Y १०
१९० गाँजा (वनस्पति) Learnerktm २०१२-०९-०९ २०२०-१०-१० १२ ६५९ ६७१  Y २०
१९१ गोरखपुर IamTrendsetter २०११-१२-२३ २०२०-१०-११ ११ ९८३ ९९४  Y २०
१९२ मुख Learnerktm २०१०-०७-११ २०२०-१०-११ १० २१९ २२९ #  Y १५
१९३ मल्दोभा Learnerktm २००६-०४-२३ २०२०-१०-११ १४ ५१९ ५३३ #  Y २५
१९४ नुहाउनु Learnerktm २०१४-१०-२१ २०२०-१०-११ ६० ५३९ ५९९ #  Y २५
१९५ द सतानिक वरेसस् Learnerktm २०१२-०१-२३ २०२०-१०-११ २२१ २२९ #  Y १५
१९६ नेपाल प्रजापरिषद IamTrendsetter २०१०-०२-२० २०२०-१०-१२ १५२ ४७६ ६२८ १४  Y १०
१९७ हनुमानढोका सङ्ग्रहालय IamTrendsetter २००८-०६-०४ २०२०-१०-१२ ८४७ ८५३  Y २०
१९८ भ्यालेन्टिना नाप्पी IamTrendsetter २०२०-०७-३० २०२०-१०-१२ ४८ २९१ ३३९  Y १०
१९९ रक्तविज्ञान IamTrendsetter २०११-०५-०५ २०२०-१०-१२ ० = २०५ २०५ #  Y १५
२०० छुवाछुत CapricornxPisces २०१३-११-२८ २०२०-१०-१२ ८५ ९२४ १००९ २१  Y २०
२०१ शन्तनु IamTrendsetter २०१२-०४-०४ २०२०-१०-१३ ७२ ११४९ १२२१  Y ४०
२०२ गीताप्रेस, गोरखपुर IamTrendsetter २०१०-०९-२१ २०२०-१०-१३ १० ५२९ ५३९  Y २०
२०३ स्त्री पर्व IamTrendsetter २०१२-०४-०५ २०२०-१०-१४ १२ ११३१ ११४३  Y ४०
२०४ रामानन्द सागर IamTrendsetter २०१६-१०-१४ २०२०-१०-१४ २१ ७८५ ८०६ १२ #  Y २५
२०५ मिथुन राशि IamTrendsetter २०१०-०४-३० २०२०-१०-१४ २७ ४०६ ४३३  Y १०
२०६ हरिहरण IamTrendsetter २०१५-०५-३० २०२०-१०-१४ ४३ ४५५ ४९८  Y १०
२०७ विकिलिक्स IamTrendsetter २०११-०६-०६ २०२०-१०-१५ ६४ ७०९ ७७३ ४२  Y २०
२०८ केन्ड्रा लस्ट IamTrendsetter २०१५-०३-०५ २०२०-१०-१५ ६७ २७१ ३३८ २७  Y १०
२०९ अम्बर लिन IamTrendsetter २०१३-१२-३० २०२०-१०-१५ २६ ६२१ ६४७ १३  Y २०
२१० टोरी लेन IamTrendsetter २०१२-०७-२६ २०२०-१०-१५ ५५ २३६ २९१  Y १०
२११ रङ दे बसन्ती Saroj Uprety २०१६-१०-११ २०२०-१०-१६ २० २८१ ३०१  Y १०
२१२ हुमा कुरैसी (अभिनेत्री) Saroj Uprety २०१५-०७-१८ २०२०-१०-१६ ३० २१३ २४३  Y १०
२१३ अरिजीत सिंह Saroj Uprety २०१६-१०-१४ २०२०-१०-१६ ५५ ७६४ ८१९  Y २०
२१४ एड्रियाना चेचिक Saroj Uprety २०२०-०६-१९ २०२०-१०-१६ ११ २२६ २३७ १०  Y १०
२१५ अदिति राव हैदरी Saroj Uprety २०१६-०८-१६ २०२०-१०-१६ २१ २२६ २४७  Y १०
२१६ इमरान खान (बलिउड अभिनेता) Saroj Uprety २०१३-१२-३१ २०२०-१०-१६ ३३ २४३ २७६  Y १०
२१७ आर्किमिडिज IamTrendsetter २०१४-१०-२१ २०२०-१०-१६ ० = २५६ २५६  Y १०
२१८ मेयर IamTrendsetter २०११-०६-१५ २०२०-१०-१६ ४१ ३३७ ३७८  Y १०
२१९ कस्मोलोजी IamTrendsetter २०११-०५-१५ २०२०-१०-१६ ४९८ ५०४ १० #  Y १५
२२० टन IamTrendsetter २०१२-०३-२२ २०२०-१०-१६ १० ३९३ ४०३ #  Y १५

उत्कृष्ट प्रयोगकर्ताहरू सम्पादन गर्नुहोस्

क्र.सं.
प्रयोगकर्ता उपकरणमा जोडिएको कुल लेख अङ्क विभाजन कुल स्वीकृत लेख जम्मा अङ्क
१० १५ २० २५ ४०
हिमाल सुबेदी २५ - - - २४ २५ ९८०
पर्वत सुबेदी २० - - - १९ २० ७८०
किरण कुमार साह ४० १८ ४० ६३५
सरोज उप्रेती ४० ३२ - - ४० ५६०

सम्पादन तालिका सम्पादन गर्नुहोस्

लेख सुधार सम्पादनथन प्रतियोगितामा गरिएको कुल लेख सुधार तथ्याङ्क:

तथ्याङ्क सम्पादन गर्नुहोस्

मिति असोज १ असोज २ असोज ३ असोज ४ असोज ५ असोज ६ असोज ७ असोज ८ असोज ९ असोज १० असोज ११ असोज १२ असोज १३ असोज १४ असोज १५
लेख सुधार ११ १४ ११ १६ १०
समग्रमा जोडेर
कुल लेख सुधार
११ २५ ३३ ४४ ६० ७० ७४ ८१ ८९ ९८ १०६ १०८ ११० ११२ ११५
मिति असोज १६ असोज १७ असोज १८ असोज १९ असोज २० असोज २१ असोज २२ असोज २३ असोज २४ असोज २५ असोज २६ असोज २७ असोज २८ असोज २९ असोज ३०
लेख सुधार २८ १५ १० १०
समग्रमा जोडेर
कुल लेख सुधार
१२० १२३ १२५ १३२ १६० १७५ १८५ १८६ १९० १९५ २०० २०२ २०६ २१० २२०