भोड्का

रक्सी प्रसोधन गरेर बानइएको पेय
भोड्का तथा स्प्रिटहरू

भोड्का एक पेय पदार्थ हो ।