द सतानिक वरेसस्

सलमान रुशदीद्धारा लिखित उपन्यास

द सतानिक वरेसस् सलमान रुशदीद्धारा लिखित उपन्यास हो।