कस्मोलोजी

यस ब्रह्माण्डको शैक्षिक अध्ययन

कस्मोलोजी ब्रह्माण्डसँग सम्बन्धित विषयको अध्ययनलाई भनिन्छ।