यो तौलको एक एकाई हो। एक टनमा १००० किलोग्राम हुन्छ।