मुख्य सूची खोल्नुहोस्

बोडो भाषा भारतीय संविधानको आठौं अनुसूचीमा अन्तर्भुक्त भाषा हो।