मुख्य सूची खोल्नुहोस्


कुनै जाति, द्रव्य, गुण, भाव, व्यक्ति, स्थान र क्रिया आदिकानामलाई संज्ञा भन्दछन्। जस्तै पशु (जाति), सुन्दरता (गुण), व्यथा (भाव), मोहन (व्यक्ति), दिल्ली (स्थान), मारना (क्रिया)।

संज्ञाका तीन भेद छन्-

  • जाति वाचक संज्ञा
  • व्यक्ति वाचक संज्ञा
  • भाव वाचक संज्ञा
  • व्यक्ति वाचक- केवल एक व्यक्ति , वस्तु वा स्थानका लागि जस नामको प्रयोग हुन्छ, त्यसलाई व्यक्ति वाचक संज्ञा भन्दछन्