यातायातका विभिन्न साधन मध्ये गाडी एक प्रमुख एवं महत्तपूर्ण साधन हो | गाडीमा दुई देखि पैयासम्म हुनेगर्छन् |