परिणतलिङ्गी

शल्यक्रिया द्वारा लिङ्ग परिवर्तन गरेका व्यक्तिहरू

बाह्य लिङ्कसम्पादन