महेन्द्रनगर (स्पष्टता)

(महेन्द्रनगरबाट अनुप्रेषित)

महेन्द्रनगर शब्दले निम्न कुराहरू जनाउँदछ।