मलयालम भाषा

मलयालम भाषा भारतीय संविधानको आठौं अनुसूचीमा अन्तर्भुक्त भाषा हो।