फोस्फरस

फोस्फरस एक रसायनिक तत्त्व हो जसको रसायनिक संकेत P हो। यसको आणविक संख्या १५ हो।

फोस्फरस (मराठी: फॉस्फरस) एक रसायनिक तत्त्व हो जसको रसायनिक सङ्केत P हो। यसको आण्विक संख्या (यटोमिक नम्बर) १५ हो। यो मुख्यतया स्वेत फॉस्फरस र रक्त फॉस्फरसको रूपमा पउन सकिन्छ। यो अतिनै प्रतिक्रियाशील हुने भएकोले शुद्धरूपमा भेटाउन सकिन्न।

रसायनिक गुणहरू

सम्पादन गर्नुहोस्

भौतिक गुणहरू

सम्पादन गर्नुहोस्

ढाँचा:Infobox फोस्फरस

रसायनिक गुणहरू

सम्पादन गर्नुहोस्

भौतिक गुणहरू

सम्पादन गर्नुहोस्

यो पनि हेर्नुहोस्

सम्पादन गर्नुहोस्