bihunkot karlim यो गण्डकी परदेश को बाग्लुङ जिला काठेखोला गाउपालिका को ५ नम्बर वाडा को केही भाग हो यश गाउँ मा मत्रै 180 घर धुरी छ्न