मुख्य सूची खोल्नुहोस्

मातृभाषाको रूपमा विभिन्न भाषा बोल्ने मानिसहरूबीच सम्पर्कका लागि सबै भाषीहरूले बोल्ने एउटै साझा भाषा।