नेपालका प्रमुख नदीहरूको सूची

(नेपालका नदीहरू बाट पठाईएको)