उडिया भाषा भारतीय संविधानको आठौँ अनुसूचीमा अन्तर्भुक्त भाषा हो।