राष्ट्र भाषा

राष्ट्र भाष


नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषालाई राष्ट्र भाषा भनिन्छ ।