ढाँचा:शीघ्र मेट्नुपर्ने सम्बन्धी ढाँचाहरू

(ढाँचा:Speedy deletion templates बाट पठाईएको)

यो टेम्पलेट लेखहरूमा शीघ्र मेट्नुपर्ने ट्याग प्रयोग गरिएका सबै टेम्प्लेटहरूको एक सूची हो ।

प्रयोगसम्पादन

This template includes collapsible lists.

  • To set it to display all lists when it appears (i.e. all lists expanded), use:
  •  {{शीघ्र मेट्नुपर्ने सम्बन्धी ढाँचाहरू |expanded=all}} or, if enabled, {{शीघ्र मेट्नुपर्ने सम्बन्धी ढाँचाहरू |all}}  (i.e. omitting "expanded=").
  • To set it to display one particular list while keeping the remainder collapsed (i.e. hidden apart from their headings), use:
  •  {{शीघ्र मेट्नुपर्ने सम्बन्धी ढाँचाहरू |expanded=listname}} or, if enabled, {{शीघ्र मेट्नुपर्ने सम्बन्धी ढाँचाहरू |listname}}
  • …where listname is one of the following (do not include any quotemarks):
  • general, articles, redirects, files, categories, user, templates, portals, other

यो पनि हेर्नुहोस्सम्पादन