यो ढाँचा मात्र फाइल (तस्बिरहरू) पृष्ठहरूमा प्रयोग गर्नुपर्छ।