दशकगत अश्लील चलचित्र अभिनेत्रीहरूको सूची

अश्लिल चलचित्र अभिनेत्रीको सुची

यो दशकगत अश्लील चलचित्र अभिनेत्रीहरूको सूची अभिनेत्रिहरूले अभिनय गरेको वर्षको आधारमा तयार गरिएको छ ।

१९६०सम्पादन

१९७०सम्पादन

१९८०सम्पादन

१९९०सम्पादन

२०००सम्पादन

२०१०सम्पादन