बाह्य भगोष्ठ

बाहिरी भगोष्ठ(अङ्ग्रेजी: Labia majora) मोन्स प्यूबिस देखि पेरिनियम सम्म फैलिएको दुई प्रत्यक्ष ठाडो रेखामा रहेका छालाको पत्र र पुडेन्डल क्लेफ्ट(योनीको चिरा)को आङ्गिक सिमा पनि हो। यसले भित्री भगोष्ठ, भगांकुर, इन्टरल्याबियल सल्सि, भगांकुरको फ्रेनलम, भल्बल भेस्टिब्युल आदिलाई समेटेको हुन्छ।

बाहिरी भगोष्ठ
Gray1229.png
बाहिरी भगोष्ठलाई दर्शाइएको स्त्री प्रजनन प्रणालीका बाह्य अङ्गहरू
Details
PrecursorGenital swelling
ArteryDeep external pudendal artery
NervePerineal branches of posterior femoral cutaneous nerve
Identifiers
Latinlabium majus pudendi
TAA09.2.01.003
FMA20367
शरीर-संरचनाशास्त्रसम्बन्धी शब्दावलीहरू
नाम सहितको योनीको संरचना

एन्टेरियर कमिसुरसम्पादन

पोस्टेरियर कमिसुरसम्पादन