भल्बल भेस्टिब्युल

भल्बल भेस्टिब्युल
Scheidenvorhof.jpg
भेस्टिब्युल
Details
Identifiers
Latinvestibulum vaginæ
शरीर-संरचनाशास्त्रसम्बन्धी शब्दावलीहरू