खेतमा हलो जोत्दै एक कृषक

खेतीलाई मुख्य पेशाको रूपमा अपनाउने मानिसलाई कृषक भनिन्छ।