स्तनधारी जनवार वाहेक अन्य जिवहरूले परजनन् गरि अण्डा पार्छ । अर्थात् फुल भनेको अण्डा हो । अण्डा फुलको पर्यावाचिक शब्द हो ।