माछा पानीमा बस्ने एक प्रकारको जलचर प्राणी हो। माछा ले आफ्नो सन्तानको हेरचाह गर्दैन यसले पानीमै फूल पार्ने पानीमै बच्चा कोर्लन्ने गर्दछ । माछा नेपालमा २५२ प्रजातीका पाइन्छन् । माछा संरक्षण केन्द्र कास्की जिल्लाको पोखरामा रहेको छ ।

माछा
सामयिक शृङ्खला: Ordovician–Recent
A giant grouper at the Georgia Aquarium, seen swimming among schools of other fish
A giant grouper at the Georgia Aquarium, seen swimming among schools of other fish
The ornate red lionfish as seen from a head-on view
The ornate red lionfish as seen from a head-on view
वैज्ञानिक वर्गीकरण
Kingdom: Animalia
सङ्घ: Chordata
(unranked): Craniata
Groups included
Jawless fish
Armoured fish
Cartilaginous fish
Ray-finned fish
Lobe-finned fishes
Cladistically included but traditionally excluded taxa
Tetrapods