कुरुक्षेत्र जिल्ला

भारतको एक जिल्ला हो

कुरुक्षेत्र जिल्ला भारतीय राज्य हरियाणाको एउटा जिल्ला हो।