कोडगु जिल्ला

भारतको एक जिल्ला हो

कोडगु जिल्ला भारतीय राज्य कर्नाटकको एउटा जिल्ला हो।