छुचुन्द्रो

छुचुन्द्रो मुसा जस्तै लामो थुतुनो भएको प्राणी हो । ।