काँगडा जिल्ला

भारतको एक जिल्ला हो


काँगडा जिल्ला भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेशको एउटा जिल्ला हो।