काँगडा जिल्ला

भारतको एक जिल्ला हो

काँगडा जिल्ला भारतीय राज्य हिमाञ्चल प्रदेशको एउटा जिल्ला हो।