धर्मशाला भारतका सहरहरू मध्येको एउटा सहर हो।

चित्र दीर्घासम्पादन


परिचयसम्पादन

इतिहाससम्पादन

Um..

पर्यटन स्थलहरूसम्पादन