धर्मशाला भारतका सहरहरू मध्येको एउटा सहर हो।

चित्र दीर्घा सम्पादन गर्नुहोस्


परिचय सम्पादन गर्नुहोस्

इतिहास सम्पादन गर्नुहोस्

Um..

पर्यटन स्थलहरू सम्पादन गर्नुहोस्