धर्मशाला भारतका सहरहरू मध्येको एउटा सहर हो।

परिचयसम्पादन

इतिहाससम्पादन

Um..

पर्यटन स्थलहरूसम्पादन