कर्नाटकका जिल्लाहरू

भारतको एक जिल्ला हो

यो सूची कर्नाटकका जिल्लाहरूको हो

ढाँचा:कर्नाटकका जिल्लाहरू