मुख्य सूची खोल्नुहोस्


उडुपी जिल्ला भारतीय राज्य कर्नाटकको एउटा जिल्ला हो।