मानव खुट्टा

मानव खुट्टा कम्मर भन्दा मुनी तिघ्रा देखी पैताला सम्मको भाग हो ।

खुट्टा
Panties around ankles.png
मानव खुट्टा
Details
Identifiers
Latinmembrum inferius
FMA7184
शरीर-संरचनाशास्त्रसम्बन्धी शब्दावलीहरू