मानिसको दुईटा तिघ्रा हुन्छ|सामान्यता तिघ्रा घुडा भन्दा माथिको र फिला भन्दा मुनिको भागलाई भनिन्छ|