Babel
Neप्रयोगकर्ता नेपाली भाषाको मातृभाषी हुनुहुन्छ ।
Female Icon.svgयो प्रयोगकर्ता महिला हुनुहुन्छ ।
Wiki Women-Nepal 2015.pngयो प्रयोगकर्ता विकी विमिन एडिटाथन २०१८ का सहभागी हुनुहुन्छ ।