कृषकहरूले खेतीपातीको लागि प्रयोग गर्ने औजारहरू | केही कृषि औजारहरू निम्न छन् ।

आदि ।