निरन्तर विद्युतका ध्रुवहरु परिवर्तन भईरहन्छ्न् भने त्यस्तो विद्युत एसी विद्युत हो। एसी विद्युत जल विद्युत, जेनेरेटरडाइनामोबाट उत्पादन हुन्छ।

Alternating current (green curve). The horizontal axis measures time; the vertical, current or voltage.
22. Теслин трансформатор

यो पनि हेर्नुहोस्

सम्पादन गर्नुहोस्