मुख्य सूची खोल्नुहोस्
Alternating current (green curve). The horizontal axis measures time; the vertical, current or voltage.

निरन्तर विद्युतका ध्रुवहरु परिवर्तन भईरहन्छ्न् भने त्यस्तो विद्युत एसी विद्युत हो । एसी विद्युत जल विद्युत, जेनेरेटरडाइनामोबाट उत्पादन हुन्छ ।

22. Теслин трансформатор