बिजुली बत्ती


बिजुली बत्ती

बिजुली बत्ती (बल्ब Bulb) बिजुली बाट बल्ने एउटा उपकरण हो।