मेहसाना जिल्ला

भारतको एक जिल्ला हो

मेहसाना जिल्ला भारतीय गुजरातको एउटा जिल्ला हो।