मुम्बई विश्वविद्यालय

मुंबई विश्वविद्यालय भारतीय राज्य महाराष्ट्रको राजधानी ममुम्बईमा स्थित एउटा विश्वविद्यालय हो

बम्बाइ विश्वविद्यालय भारतीय राज्य महाराष्ट्रको राजधानी मुम्बईमा स्थित एउटा विश्वविद्यालय हो।