पहान बिरालो

पहान बिरालो नेपालमा पाइने एक प्रकारको जनावर हो । यो प्रजतीको बिरालो घर पलुवा बिरालो भन्दा ठूलो हुन्छ ।


सन्दर्भ सूचीसम्पादन

  1. Breitenmoser, U., Mallon, D.P., von Arx, M. & Breitenmoser-Wursten, C (2008). Lynx lynx. In: IUCN 2008. IUCN Red List of Threatened Species. Downloaded on 2 February 2008.