पश्चिम युरोप


यूरोपको पश्चिमपटिका भागलाई पश्चिम यूरोप भनिन्छ।
पश्चिम यूरोपीय देशहरूको सूची:

स्रोतसम्पादन