चीनिया प्रान्त

चीन २२ प्रान्त ४ श्वसाशित क्षेत्र तथा दुइ विशेष प्रशासकिय क्षेत्र (हंगकंग, मकाउ) तथा चार केन्द्रीय माहनगरपालीकामा बडिएको छ ।

चिनका २२ प्रान्त हरूसम्पादन

चिनका श्वसासीत क्षेत्रसम्पादन

विशेष प्रसासकिय क्षेत्र

केन्द्रीय चार माहनगरसम्पादन