गान्धीनगर जिल्ला

भारतको एक जिल्ला हो

गान्धीनगर जिल्ला भारतीय गुजरातको एउटा जिल्ला हो।