खउर नेपालको तराईमा हुने वनस्पति हो। यसको वृक्ष हुन्छ।

यसका खयरका जस्तै पात र काँढा हुन्छन्, तर खयरको जस्तो रङ आउँदैन।