कच्छ जिल्ला

भारतको एक जिल्ला हो
(कच्छ बाट पठाईएको)

कच्छ भारतीय गुजरातको एउटा जिल्ला हो।