अमरेली जिल्ला

भारतको जिल्ला

अमरेली जिल्ला भारतीय गुजरातको एउटा जिल्ला हो।