विष्णुप्रयाग

उत्तर भारतमा पवित्र अलकनन्दा नदिसँग धौलिगङा मिसिऍको स्थानमा अवस्थित पवित्र प्रयाग(दोभान) |