न्युटनको गुरुत्वाकर्षणसम्बन्धी विश्वव्यापी नियम - अन्य भाषाहरू